سال گذشته هنگام کنفراس خبری مایکروسافت در رابطه Windows 10 بیش از 6 نسخه از سیستم عامل مورد نظر معرفی شدند،