به خاطر داریم دوران گذار از سیستم های مجهز به کنترلر های SATA II به سیستم های مجهز به SATA III بسیار نرم و آرام صورت پذیرفت.