هدف در این مقاله معرفی اتاق سرور و بررسی تجهیزات شبکه به شما دوستان می باشد.