مرکز داده ها و اطلاعات حافظه SSD سامسونگ، به میزان زیادی به عنوان رسانه های ذخیره سازی داده ها در برنامه ها و بخش های محاسبات،