از زمان عرضه رسمی حافظه های DDR3 تقریبا 9 سال می گذرد .