29

فروردین

Optane SSD سریعترین حافظه اینتل به بیان پایگاه داده آئرواسپایک

پس از رونمایی حافظه Optane SSD توسط اینتل و آزمایش آن توسط پایگاه داده آئرواسپایک ، حال به بیان نتیجه و تجربه این پایگاه می پردازیم. […]