MBD-X10SRi-F از سری مادربردهای بهینه شده از لحاظ کارایی و قیمت تمام شده برای مصرف کننده می باشد .