در آموزش های قبلی درباره راه اندازی DHCP و همچنین تنظیمات مختلف آن صحبت کردیم.