کیس های CSE-213LT-563LPB سوپرمایکرو از سری کیس های سرور Storage  سوپرمیکرو می باشند که در رده ی ذخیره سازی قرار می گیرند