این کیس CSE-745TQ R1200B  از سری کیس های سرور High-performance  سوپر میکرو می باشد