در حالت معمول بافرینگ یا Buffering به فرآیندی گفته می شود که داده ها در ناحیه ای از حافظه نگهداری می شوند تا در زمان مناسب از یک محل به محل دیگری