سازمان حفاظت از محیط زیست دیروز گزارش سالیانه خود را درباره کمپانی هایی که فعالیت های آنان در راستای حفظ محیط زیست است منتشر کرد.