شرکت HP از سال 1989، در زمینه سیستم های RAID پیشرو بوده و آن را توسعه داده است.