سالهای 2006 تا 2011 ، بازه زمانی بسیار موفق شرکت ای ام دی به شمار می رود .