منظور از لیتوگرافی در دنیای پردازنده ، فرآیند تولید و شکل‌گیری مدارات و قطعات آن است.