در دو مقاله قبلی یعنی مقاله اشکال مختلف سرور و مقاله خنک کننده ها ،فیلترها و پورت ها در سرورها ،بیشتر در خصوص ساختار و شیوه طراحی Case سرورها