شرکت های بزرگ اهداف بلند مدتی دارند که برای این اهداف برنامه ریزی می کنند. این اهداف با برنامه ریزی طولانی مدت قابل دست یابی است.