تعداد و مکان سنسورهای دما در اتاق سرور شما بستگی به هدفی دارد که شما در پی آن هستید.