با وجود مشکلات متعدد در شبکه اینترنت کشور و ایجاد تغییرات قابل لمس در بحث قیمت گذاری و کیفیت خدمات سرویس دهنده های اینترنتی،