اتوماسیون مدیریت زیرساخت به معنی صرفه‌جویی در زمان و هزینه است: